Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen operationele (short) lease van VWP Shortlease BV.

Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging

1.1  Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst van Operationele Lease en zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van VWP ter zake van Operationele Leasing. Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en uitdrukkelijk door VWP schriftelijk zijn bevestigd.

1.2  Alle aanbiedingen en offertes van VWP zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

1.3  Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

1.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Bepalingen nietig zou zijn, blijven de Algemene Bepalingen voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.

1.5 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

2.1  De overeenkomst tussen VWP en Contractant komt pas tot stand nadat VWP de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan Contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging dan wel indien VWP uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst tussen partijen. Zolang VWP de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, kan VWP de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.

2.2  Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van VWP, is het bepaalde in artikel 2.3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

2.3  Indien in de aanvaarding door Contractant voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar anders luidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien VWP tevens schriftelijk aan Contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

2.4  Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Bepalingen na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen VWP en Contractant zijn overeengekomen.

2.5  Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Contractanten, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens VWP, indien de verplichtingen jegens VWP door een der Contractanten niet of slechts deels wordt nagekomen.

Artikel 3: Ter beschikking stellen van het voertuig

3.1  VWP zal, nadat een overeenkomst tussen de Contractant en VWP tot stand gekomen is op de wijze zoals in de offerte vermeld, het betreffende voertuig aan de Contractant op leasebasis ter beschikking stellen dan wel aan de feitelijk berijder, na ondertekening van het uitgifteformulier door Contractant en/of feitelijk berijder. Door de ondertekening van het uitgifteformulier of het transportformulier door de Contractant en/ of feitelijk berijder is Contractant gebonden aan de staat waarin het voertuig zich bevind ten tijde van het leveren van het voertuig.

Indien het uitgifteformulier dan wel het transportformulier niet door Contractant of de feitelijk berijder wordt ondertekend, is Contractant bij het in gebruik nemen van het voertuig gebonden aan de staat waarin het voertuig zich op moment van ingebruikname bevind. Contractant zal het te zijner beschikking gestelde voertuig in gebruik nemen voor de overeengekomen duur en tegen de overeengekomen leaseprijs en alle overige voorwaarden. Tevens kan VWP andere dan de in de offerte dan wel opdrachtbevestiging aangegeven voertuigen aan Contractant ter beschikking stellen, indien om welke reden dan ook de overeengekomen voertuigen niet aanwezig zijn dan wel niet kunnen worden gebruikt. Vorenstaande betreft niet een gebrek welke Contractant het recht geeft de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden.

3.2  Indien Contractant in gebreke blijft het voertuig in gebruik te nemen, of de overeenkomst zou willen opzeggen voordat het betreffende voertuig is afgeleverd, dan wel het voertuig tussentijds retourneert, zal de Contractant alle daaruit voor VWP voortvloeiende financiële nadelen aan VWP op eerste verzoek vergoeden, waaronder begrepen kosten van stalling alsmede het positief contractbelang.

3.3  De Contractant zorgt ervoor dat de berijder van het voertuig in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Artikel 4: De duur van de overeenkomst

4.1  De looptijd van de overeenkomst begint bij het ter beschikking stellen van een voertuig door VWP. Als tijdstip van beschikbaarstelling wordt aangemerkt het door VWP genoemde moment waarop het voertuig gereed is om door

de Contractant in ontvangst te worden genomen. Contractant dient bij opzegging van de overeenkomst rekening te houden met een opzegtermijn van 7 dagen.

4.2  Indien de oorspronkelijke gebruiksduur van een overeenkomst met instemming van VWP wordt

verlengd, waaronder mede begrepen het stilzwijgend (met instemming door VWP) doorrijden met het voertuig door Contractant, blijven de overeengekomen voorwaarden van toepassing.

4.3  Indien Contractant een aanvraag tot leasing van een voertuig indient bij VWP ter vervanging van een eerder door hem van VWP geleased voertuig, eindigt het gebruiksrecht van laatstgenoemd voertuig op het moment dat het nieuwe voertuig ter beschikking wordt gesteld. In dat geval blijven de voor het oorspronkelijke voertuig geldende voorwaarden van toepassing tot het moment waarop de looptijd van de nieuwe overeenkomst ingaat.

Artikel 5. Aanpassing van de leaseprijs

5.1  De in de offerte alsmede opdrachtbevestiging genoemde leaseprijs kan eenzijdig door VWP worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van het voertuig wijzigingen voordoen in de componenten van de leaseprijs zoals:

a.  koopprijs van de auto en toebehoren

b.  rente

c. verzekeringspremie

d.  overheidsheffingen

5.2 Tijdens de duur van de overeenkomst kan VWP de overeengekomen leaseprijs aanpassen in geval van wijziging van:

a.  de kosten van verzekering en/of dekking tegen cascoschade;

b.  overheidsmaatregelen, waaronder begrepen eventuele van overheidswege opgelegde kilometerheffing en dergelijke, die direct wijziging van kosten tot gevolg heeft;

c. de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), dan wel andere externe omstandigheden die van invloed zijn op het economisch risico c.q. het waarde verloop van de voertuigen;

d.  de specificatie van het voertuig op verzoek van Contractant, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.

e. De kosten voor reparatie, onderhoud en banden voor de resterende looptijd; Indien het prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderdeel autoreparaties en auto-onderdelen, sinds de datum van aflevering c.q. de laatste datum van wijziging met minimaal 5% is gewijzigd.

f. De kosten van aanvullende diensten.

5.3 De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd en de gewijzigde leaseprijs door VWP aan Contractant schriftelijk is bevestigd.

5.4 Naast bovengenoemde wijzigingen van de leaseprijs kan VWP wanneer het werkelijk gebruik van het voertuig meer dan 10% afwijkt van de gecontracteerde kilometers, de meer gereden kilometers afrekenen en/of de leaseprijs en/of de contractduur aanpassen aan het werkelijk gebruik, een en ander naar de keuze van VWP Shortlease.         2

Artikel 6: Betaling van de leaseprijs

6.1 Contractant dient de hiernavolgende verschuldigde bedragen inclusief omzetbelasting steeds tijdig te voldoen:

a.  de “eerste vergoeding” direct na ondertekening van de overeenkomst, tenzij VWP met Contractant andere betalingsvoorwaarden overeenkomt. Onder de eerste vergoeding wordt verstaan een aanbetaling, waarin is opgenomen een borg, de eerste (deel-)termijn, brengkosten alsmede inzittenden verzekering en eventueel een borg ten aanzien van de door VWP afgegeven brandstofpas(sen).

b.  het “maandbedrag”, dat bij vooruitbetaling verschuldigd is, wordt telkens geïncasseerd tussen de 22e en 25e voorafgaand aan de maand waar het “maandbedrag” betrekking op heeft. Indien het maandbedrag betrekking heeft op een gedeelte van een maand is het maandbedrag naar evenredigheid verschuldigd;

c. overige verschuldigde bedragen direct na facturering;

d. VWP hanteert maandtermijnen van 30 dagen, waarbij het exacte aantal dagen op de eindfactuur worden verrekend.

6.2  Contractant machtigt VWP om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening volgens de richtlijnen voor de bedrijfsincasso.

6.3  De betaling door Contractant is pas voltooid op het moment dat het volledige verschuldigde bedrag op de door VWP aangewezen bankrekening is bijgeschreven of- in geval van contante betaling is overeengekomen- op het moment dat het volledige bedrag (inclusief door VWP in rekening gebrachte kosten) aan VWP is afgedragen. Contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.

6.4  Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is Contractant, vanaf de eerste dag zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is VWP gerechtigd, aan Contractant een rente over de periode van achterstalligheid in rekening te brengen van anderhalf keer de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW met een minimum van € 100,00.

6.5  Indien Contractant in verzuim is met de betaling, is Contractant naast de onder 6.4 genoemde wettelijk rente ex  artikel 6:119a BW tevens verschuldigd de buitengerechtelijke kosten van de incasso door VWP gemaakt, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens VWP zelf getroffen. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van openstaande factuurbedrag met een minimum van €300,00. Indien VWP gerechtelijke incassokosten maakt, komen de werkelijke door VWP gemaakte incassokosten volledig voor rekening van Contractant.

6.6  Contractant is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of verrekening op welke wijze dan ook. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschorting plaatsvinden. Het feit dat het voertuig om wat voor reden dan ook niet kan of kon worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Contractant, tenzij VWP Contractant schriftelijk heeft bericht dat Contractant de betalingsverplichting mag opschorten.

6.7  VWP heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst (nadere) zekerheid voor de betaling te verlangen van Contractant of vooruitbetaling te vorderen. In dat kader dient Contractant mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op enig vermogensbestanddeel.

6.8  Indien Contractant niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan  in verzuim is geraakt, is VWP bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel op te zeggen. In dat geval is Contractant naast de in artikel 6.4 alsmede 6.5 genoemde kosten c.q. schade aansprakelijk voor de door VWP geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

6.9  Naast artikel 6.8 is VWP bevoegd, na schriftelijke ingebrekestelling, op kosten van Contractant, het aan Contractant ter beschikking gestelde voertuig op te halen en opnieuw ter beschikking van derden te stellen, indien Contractant niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet.

Artikel 7: Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs

7.1  In de leaseprijs zijn niet inbegrepen de navolgende kosten.

a.  wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van het voertuig, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden;

b.  reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin het voertuig is geleased;

c. directe zowel als indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van het voertuig;

d.  vervanging of reparatie aan banden anders dan door normale slijtage, door karkasbreuk of inrijding;

e. reparaties en onderdelen niet ten gevolge van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen of die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik;

f. toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden;

g.  kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels en voor de vervanging van het kentekenbewijs met een minimum van €110,- voor het kentekenbewijs;

h.  kosten met betrekking tot het up-to-date houden van alle navigatiesystemen en abonnementen;

i. de kosten van het tussentijds bijvullen van olie, koelvloeistof alsmede (antivries) ruitensproeier.

7.2 De in artikel 7.1 genoemde kosten, verband houdende met het gebruik en het in bezit hebben van het voertuig komen voor rekening van Contractant. Deze kosten zijn niet gedekt onder de ten behoeve van het voertuig door VWP afgesloten verzekering.

7.3 Indien VWP een voertuig naar Contractant dient te vervoeren kan VWP de wijze waarop naar eigen inzicht bepalen. Indien VWP er voor kiest om middels een chauffeur te werken dient Contractant rekening te houden met verbruikte brandstof en kilometers. De verbruikte brandstof alsmede kilometers worden geacht te zijn verbruikt door Contractant zelf.

Artikel 8: Vervangende auto

8.1  Indien het voertuig niet gebruikt kan worden als gevolg van een gebrek en het herstel van het gebrek niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd, zaterdag, zon- en feestdagen niet meegerekend, zal VWP zo spoedig mogelijk een door VWP te bepalen vervangend voertuig aan Contractant ter beschikking stellen. Vorenstaande betreft niet een gebrek welke Contractant het recht geeft de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. VWP zal een voertuig ter beschikking stellen voor de periode dat het door Contractant geleasede voertuig niet ter beschikking staat van Contractant. De voorwaarden en bepalingen van de met Contractant tot stand gekomen overeenkomst zijn onverkort van toepassing op het ter beschikking stellen van het vervangende voertuig.

8.2  Indien en voor zover het gebruik van een vervangend voertuig niet is inbegrepen in de leaseprijs, worden de kosten van het door Contractant in gebruik aanvaarde vervangende voertuig separaat aan Contractant in rekening gebracht. De kosten ter zake het vervangende voertuig dient per omgaande, doch binnen de vervaldatum van de factuur te worden voldaan.

8.3  Voor zover een vervangend voertuig wel onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen, zullen de met het vervangende voertuig gereden kilometers worden betrokken bij het aantal gecontracteerde kilometers. Artikel 5.4 is van overeenkomstige toepassing.

8.4  Als de kostenontwikkeling van het voertuig dat nodig maakt, is VWP gerechtigd het voertuig voor de verdere duur van de overeenkomst permanent te vervangen door een voertuig van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering. Een en ander geschiedt in overleg met Contractant.

Artikel 9: Hulpdienst

9.1 Tenzij uitgesloten in de overeenkomst kan Contractant, of de berijder van het voertuig, zowel in binnen- als buitenland bij calamiteiten en/of pech met het voertuig, een beroep doen op een hulpdienst.

9.2  Gedetailleerde informatie omtrent deze hulpdienst en aanwijzingen hoe te handelen staan vermeld in het bij aflevering van het voertuig te verstrekken informatieboekje.

9.3  De via de hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en

vervangende auto komen voor rekening van VWP, althans voor zover deze kosten deel uitmaken van de leaseprijs dan wel is opgenomen in de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 10: Brandstofbeheer

10.1  Indien in de overeenkomst is vermeld dat deze wordt uitgebreid met zogenaamd brandstofbeheer, gelden de onderstaande bepalingen.

10.2  VWP stelt Contractant in staat middels door VWP aan Contractant te verstrekken brandstofpas(sen) ten behoeve van het voertuig op rekening van VWP brandstof te tanken en olieproducten te kopen.

10.3  Tegelijk met de maandelijkse leasetermijn van het betreffende voertuig zal als voorschotbedrag voor 1/12de deel aan Contractant in rekening worden gebracht:

a. de jaarlijkse vergoeding voor brandstofbeheer ter zake voor beheer, administratie en rapportage;

b.  de geschatte jaarlijkse kosten van brandstofverbruik, die door VWP worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik, rekening houdend met het jaarkilometrage zoals vermeld in de overeenkomst en met de brandstofrichtprijs.

10.4  Het gemiddelde brandstofverbruik van het merk en het type voertuig wordt bepaald op basis van een door de fabriek/ importeur opgegeven normverbruik. Het normverbruik voor LPG is hoger vastgesteld dan dat voor benzine.

10.5  Er kan alleen met een brandstofpas getankt worden. In geval van overmacht bijvoorbeeld bij het defect raken van de brandstofpas, accepteert VWP alleen volledige ingevulde, van handtekening van de berijder voorziene afleveringsbonnen. Contractant is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij elke keer dat getankt wordt, de juiste kilometerstand van het voertuig wordt vermeld. VWP verplicht zich de correct ingevulde en akkoord bevonden bonnen zo mogelijk binnen acht werkdagen na ontvangst daarvan rechtstreeks aan de rechthebbende te voldoen.

10.6  De aan Contractant, dan wel aan de door hem aangewezen berijder verstrekte brandstofpas(sen) blijven eigendom van VWP. Na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het brandstofbeheer dienen genoemde passen onverwijld, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na het eindigen van de overeenkomst aan VWP te worden afgegeven.

10.7  Contractant vrijwaart VWP tegen alle schade en gevolgen, die misbruik van brandstofpas(sen) ten gevolge heeft. Brandstof of olie zonder goedkeuring van Contractant getankt met gebruik van voornoemde pas(sen) zijn niettemin voor rekening van Contractant. Contractant is verplicht ingeval van vermissing of diefstal van de pas(sen) binnen 24 uur na ontdekking VWP hiervan op de hoogte te stellen. VWP draagt alsdan zorg voor vervanging van pas(sen) en is gerechtigd de kosten hiervan op Contractant te verhalen.

10.8  Brandstof getankt in een tijdelijk of permanent vervangend voertuig zal geacht worden te zijn getankt in het voertuig, zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij zulks schriftelijk aan VWP is gemeld.

10.9  Op verzoek van Contractant kan door VWP periodiek een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de betaalde en werkelijk gebruikte brandstof en/ of olieproducten. Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal van de berekende voorschotten vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. Verrekening van de kosten en voorschotten vindt ook plaats na het einde van de overeenkomst.

Artikel 11: Gebruik van de Auto

11.1  Contractant zal het voertuig overeenkomstig de bestemming van het voertuig zorgvuldig (doen) gebruiken in overeenstemming met de uitvoering en kwaliteiten van het voertuig en ervoor zorgdragen dat deze zich steeds in goede staat bevindt (Contractant verplicht zich als een goed huisvader te gedragen).

11.2  Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder die in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs.

11.3  Contractant zal ervoor zorgdragen, dat het voertuig niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Bovendien zal Contractant het voertuig niet doorverhuren of aan derden tegen betaling ter beschikking stellen.

11.4  Indien Contractant handelt in strijd met de artikelen 11.1 tot en met 11.3 kan VWP na schriftelijke aanmaning een boete bij Contractant in rekening brengen ten bedrage ad € 150,00 dan wel naar keuze van VWP de werkelijke schade van Contractant vorderen.

11.5  Het is Contractant toegestaan het voertuig te (doen) voorzien van extra accessoires, althans voor zover VWP, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

11.6  Als Contractant het voertuig wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening is eveneens schriftelijke toestemming van VWP nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van de overeenkomst, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het voertuig, komen voor rekening van Contractant.

11.7  Indien met het voertuig een verkeersovertreding is begaan verplicht Contractant zich, conform artikel 40 van de wegenverkeerswet, binnen 14 dagen naam en volledig adres van de bestuurder bekend te maken aan VWP en de

politie. Indien met het voertuig een misdrijf is begaan, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding verplicht Contractant zich, conform artikel 41 van de wegenverkeerswet, binnen 48 uur naam en volledig adres van de bestuurder bekend te maken aan VWP en de politie.

11.8  Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten c.q. boetes en/of kosten, op welke wijze ontstaan door Contractant of de bestuurder van het voertuig, zijn voor rekening van de Contractant. Contractant vrijwaart VWP tegen alle schade en aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbend op de staat en het gebruik van het voertuig. Indien VWP toch voor deze overtreding wordt aangesproken, zal VWP de kosten daarvan met een opslag voor administratiekosten aan Contractant in rekening brengen.

11.9  Ingeval van herhaalde overtreding van de bepalingen van de Wegenverkeerswet door Contractant of de bestuurder, is VWP gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten dan wel te ontbinden, een en ander naar keuze van VWP. Contractant is alsdan aan VWP de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 11.4. alsmede 15.3.

11.10  Contractant verklaart ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van het voertuig door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Indien hiervan sprake is, is Contractant alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van het voertuig te verkrijgen aan VWP verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van het voertuig door de rechter is Contractant gehouden VWP volledig schadeloos te stellen.

11.11  Indien Contractant om welke reden dan ook niet (langer) door de fiscus als BPM-teruggaafgerechtigde ondernemer als bedoeld in artikel 15b Wet BPM wordt aangemerkt, zijn alle financiële risico’s die hieruit voortvloeien dan wel voort kunnen vloeien, onder meer ten aanzien van de BPM en fiscale boetes, geheel voor rekening van Contractant. VWP is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 12: Onderhoud en reparaties

12.1  Contractant verplicht zich het voertuig overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële dealer van het betreffende automerk conform de bepalingen als vermeld in het informatieboekje. VWP is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het voertuig verkeert. Indien na controle van VWP blijkt dat Contractant in strijd met voormelde verplichting heeft gehandeld, is VWP gerechtigd op kosten van Contractant het voertuig te onderhouden alsmede te repareren.

12.2  Contractant zal tenminste wekelijks het niveau van olie, koel- en remvloeistof alsmede de bandenspanning dienen te controleren en op peil dienen te brengen, een en ander in overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld in de bij het voertuig behorende handleiding.

12.3  Voortijdige vervanging van banden als gevolg van overmatige slijtage, onjuiste spanning, inrijding of perforatie, zijn voor rekening Contractant.

12.4  Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland dient Contractant vooraf (telefonisch) overleg te plegen met VWP. Indien de (goedgekeurde) kosten door Contractant zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door VWP met Contractant worden verrekend.

12.5  Een defect aan de kilometerteller van het voertuig dient binnen 24 uur schriftelijk aan VWP te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat.

Artikel 13: Schade, diefstal en verzekering

13.1  Contractant is verplicht in geval van diefstal of schade aan het voertuig, overkomen aan of veroorzaakt met het voertuig, VWP onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld

schadeaangifteformulier in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen. VWP is gerechtigd wanneer er geen melding (telefonisch of per mail) is gemaakt en binnen 48 uur geen volledig ingevuld schadeaangifteformulier (per mail of post) is ontvangen alle kosten c.q. schade door te belasten aan Contractant.

13.2  In geval van diefstal, vandalisme en poging tot inbraak dient de bestuurder te allen tijde Proces verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur aan VWP over te leggen. Contractant is aansprakelijk voor de gevolgen, waaronder schade geleden door VWP, van te late of incomplete actie.

13.3  Contractant is verplicht voor herstel van de schade de instructies van VWP stipt op te volgen.

13.4  In het geval van schade is Contractant het overeengekomen bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, tenzij de ontstane schade geheel door een derde wordt vergoed. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd Eigen Risico bedrag.

13.5  Schade aan of verlies van zich in het voertuig bevindende persoonlijke eigendommen van Contractant komt voor rekening van Contractant. Indien en voor zover eigendommen van Contractant die zich in of aan het voertuig bevinden zijn betrokken in de verzekering van VWP, hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Contractant gehouden tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan VWP ter beschikking te stellen.

13.6  Het definitieve verlies door diefstal van het voertuig, dan wel bij zodanige (aanrijding) schade, dat zij naar het oordeel van assuradeurs of VWP herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet de overeenkomst na 30 dagen eindigen, gerekend vanaf datum melding door Contractant. VWP is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen indien de overeenkomst eindigt op grond van dit artikel.

13.7  Contractant heeft de voorwaarden, die van toepassing zijn op de door VWP te verzorgen verzekering ontvangen, kent de inhoud en verklaart zich daarmee akkoord.

13.8  VWP behoudt zich het recht voor om eenzijdig de hoogte van het Eigen Risico tussentijds aan te passen. De wijziging gaat in na schriftelijke mededeling door VWP aan Contractant.

13.9  Indien het voertuig is voorzien van een alarminstallatie klasse 3, 4 of 5, is de Contractant gehouden dit alarm in bedrijfsvaardige toestand te houden.

13.10  Contractant is verplicht de gemonteerde alarminstallatie na eerste montage na twee jaren te laten keuren en daarvan een bewijs over te leggen, waarna vervolgens de Contractant verplicht is de installatie ieder jaar te laten controleren en ook daarvan steeds een bewijs over te leggen. De kosten van keuring en controle zijn voor rekening van Contractant.

13.11  Eventuele abonnementskosten van de alarminstallatie zijn voor rekening van de Contractant.

Artikel 14: Leasen exclusief verzekering via VWP

14.1  Indien geen gebruik wordt gemaakt van de door VWP aangeboden verzekering, zal Contractant zelf het voertuig verzekeren en verzekerd houden tegen Casco en Wettelijke Aansprakelijkheid risico’s ter zake van het voertuig.

14.2  Ingeval Contractant het voertuig zelf verzekerd maakt het aanhangsel genaamd “Leasen Exclusief Assurantie” integraal onderdeel uit van de overeenkomst en deze Algemene Bepalingen. Het aanhangsel zal aan de overeenkomst en deze Algemene Bepalingen worden gehecht.

Artikel 15: Vroegtijdige beëindiging op verzoek van Contractant en door VWP

15.1  Naast artikel 3.2 kan Contractant de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat Contractant zulks minimaal twee maanden van te voren schriftelijk per aangetekend schrijven VWP van de beëindiging in kennis stelt. VWP zal alsdan de beëindiging schriftelijk aan Contractant bevestigen, waarbij Contractant aansprakelijk is voor de door VWP geleden schade als gevolg van tussentijdse opzegging van de overeenkomst. De schade bedraagt het verschil tussen de op lineaire wijze dan wel naar keuze van VWP op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop. Ook eventuele overige voor de VWP geldende kosten van beëindiging zullen voor rekening van Contractant komen, tenzij VWP met Contractant een andere regeling overeenkomt en VWP deze regeling schriftelijk aan Contractant heeft bevestigd.

15.2  VWP kan overeenkomsten in ieder geval per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploit

opzeggen dan wel naar de keuze van VWP ontbinden en zich in het bezit van de Auto (doen) stellen, onder andere indien:

a. Contractant ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens VWP na te komen;

b.       Contractant surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, bij vestiging in het buitenland van Contractant, dan wel Contractant zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert;

c.     executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van Contractant of op het voertuig wordt gelegd, dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag;

d.       een normale (verzekerings) dekking tegen WA en cascoschade als gevolg van een extreem schadeverloop niet meer kan worden verkregen;

e.      van overheidswege het voertuig wordt gevorderd;

f.    zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van VWP met betrekking tot Contractant in gevaar brengen.

15.3 In geval van opzegging dan wel in geval van ontbinding door VWP van de overeenkomst is Contractant gehouden VWP volledig schadeloos te stellen. Daaronder valt tevens de betaling van alle nog resterende leasetermijnen. Alsmede het recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de opzegging en de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten, waaronder die van juridische en andere bijstand.

Artikel 16: Beslag en maatregelen van derden

16.1  Indien derden ten opzichte van het voertuig rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Contractant en bestuurder aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Contractant doch VWP eigenaar van het voertuig is. VWP blijft te allen tijde eigenaar van het voertuig. Indien het voertuig uit de macht van Contractant mocht geraken, zal hij en/ of bestuurder VWP daarvan onmiddellijk telefonisch alsmede schriftelijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen.

16.2  VWP kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Contractant machtigt VWP hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Contractant.

Artikel 17: Inname van het voertuig en eindafrekening

17.1  Bij beëindiging van de overeenkomst zal Contractant het voertuig in originele staat, gereinigd aan binnen- en buitenzijde, inleveren op het adres van VWP of op een andere door VWP aangegeven plaats. Contractant dient in te leveren: de sleutels plus de reservesleutels, het gehele (kopie-)kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs, de brandstofpas, de overige bescheiden inclusief mogelijk codes en alle accessoires welke begrepen zijn in de leaseprijs.

17.2  Indien het voertuig door Contractant niet bij inlevering is gereinigd, is VWP gerechtigd de kosten van reiniging, met een minimum van € 50,00 exclusief B.T.W., aan Contractant in rekening te brengen.

17.3  Accessoires, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Contractant alleen worden verwijderd, wanneer verwijdering geen zichtbare beschadiging of waardevermindering van het voertuig tot gevolg heeft.

17.4  VWP is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van het voertuig ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan Contractant door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan VWP terugbezorgen van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Contractant.

17.5  Indien Contractant aan het einde van de leaseperiode onwillig is het voertuig in te leveren, heeft VWP het recht de dienstverlening te staken, het voertuig te vorderen en is Contractant gehouden alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade aan VWP te voldoen.

17.6  Aan Contractant komt geen recht van retentie op het voertuig toe ter zake van welke aanspraak dan ook.

17.7  Aan het einde van de overeenkomst vindt er een afrekening plaats van meer of minder gereden kilometers met verrekening van de eerder afgerekende méér- of minder kilometers tegen de in de overeenkomst genoemde prijs. De met vervangende auto’s gereden kilometers worden opgeteld bij het met het voertuig gereden aantal. Onder méér- en minderkilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk aantal verreden kilometers en het aantal gecontracteerde kilometers, zijnde het werkelijke aantal maanden vermenigvuldigd met het contractuele aantal kilometers per maand. Op het verrekenbedrag voor de in totaal meer of minder gereden kilometers worden de al eerder verrekende kilometers tegen hetzelfde tarief in mindering gebracht.

17.8  De feitelijke innameprocedure is als volgt: Bij inlevering van het voertuig, dient de Contractant wagenparkbeheerder van Contractant, te allen tijde een afspraak te maken voor retournering van het voertuig. Deze afspraak wordt bevestigd door VWP (mail of schriftelijk).

VWP hanteert 3 mogelijkheden om een voertuig te laten innemen:

1. Voertuig wordt opgehaald op het adres dat door de Contractant/ wagenparkbeheerder aan VWP is doorgegeven. Bij het ophalen van het voertuig, tekent berijder, of een daartoe bevoegd persoon, voor overdracht van het voertuig. De definitieve inname inspectie vindt plaats op de VWP vestiging te Nijverdal door VWP. Tijdens de definitieve inname inspectie worden eventuele schades, of andere bijzonderheden, vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s;

2. Contractant levert het voertuig zelf in op de vestiging van VWP te Nijverdal. Tijdens de definitieve inname inspectie worden eventuele schades, of andere bijzonderheden, vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s. Contractant/ wagenparkbeheerder dient hiervoor een afspraak met VWP te maken, welke per mail of schriftelijk door VWP wordt bevestigd;

3. Inname op locatie: Contractant kiest zijn eigen inname locatie (zakelijk of privé) waar Contractant, of een daartoe door Contractant aangewezen bevoegd persoon aanwezig is. Een extern expertise bureau, stelt daarbij in de aanwezigheid van Contractant een inname rapport op, waarbij eventuele schades, of andere bijzonderheden worden vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s. De Contractant/wagenparkbeheerder dient VWP hiervoor schriftelijk of per mail opdracht te geven. (de hierbij behorende extra kosten worden Contractant in rekening gebracht).

Artikel 18: Koopoptie

18.1  Indien en voor zover vermeld in de overeenkomst heeft Contractant het voorkeursrecht van koop met betrekking tot het voertuig. Wanneer Contractant van zijn koopoptie gebruik wenst te maken zal Contractant dit tenminste twee maanden voor het einde van de overeenkomst kenbaar maken. VWP zal alsdan opgeven tegen welke prijs Contractant gebruik kan maken van zijn eerste recht van koop.

18.2  Indien de overeenkomst een “koopoptieprijs” vermeldt, betreft dit het bedrag, dat van toepassing is op het moment van reguliere beëindiging van de overeenkomst. Dat wil zeggen na de looptijd in maanden en het aantal kilometers

als (oorspronkelijk) overeengekomen. In dit bedrag zijn de kosten voor regulier onderhoud, indien overeengekomen in het leasecontract, tot de einddatum inbegrepen waarbij eventuele kosten voor uitgebreid onderhoud vlak voor het

verstrijken van de looptijd niet zijn gecalculeerd. De “koopoptieprijs” zal eventueel vermeerderd worden met door VWP vooruitbetaalde houderschapsbelasting.

18.3  Wanneer Contractant omstreeks de dag van de contractbeëindiging de koopprijs aan VWP niet heeft voldaan vervalt het voorkeursrecht van koop.

18.4  Van eigendomsoverdracht is pas sprake zodra Contractant heeft voldaan aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit zowel de overeenkomst als de koopoptie.

18.5  Ongeacht of Contractant van zijn voorkeursrecht van koop gebruik maakt, zal VWP zich inspannen van efficiënte exploitatie van het voertuig, het in stand (doen) houden van het voertuig in bedrijfszekere en veilige staat tot aan het einde van de overeengekomen leaseperiode. Van VWP kan niet verlangd worden dat kosten worden gemaakt ten voordele van het gebruik van het voertuig na de leaseperiode.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

19.1  VWP is op generlei wijze aansprakelijk en is nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade, op welke wijze ook ontstaan, door Contractant of derden geleden en ontstaan door het gebruik van het voertuig door Contractant van het door VWP ter beschikking gestelde voertuig. VWP is tevens nimmer gehouden tot vergoeding van enige gevolgschade, op welke wijze ook ontstaan, waaronder bedrijfsschade, schade als gevolg van inkomstenderving. Contractant vrijwaart VWP tegen alle aanspraken van derden ter zake. Het vorenstaande geldt niet indien de schade is ontstaan door opzet van VWP.

19.2  Contractant is onder meer aansprakelijk voor:

a.  het niet opvolgen van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van het voertuig, de verzekeringsvoorwaarden en de door VWP voorgeschreven procedures.

b.  het niet tijdig betalen van belastingen en premies, waaronder verzekeringspremies, tenzij deze inbegrepen zijn in de leaseprijs;

c. overtredingen van verkeersregels en –wetten.

19.3 VWP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook en op welke wijze ontstaan, voor wat betreft de gevolgen van montage van een LPG-installatie in het voertuig.

Artikel 20: Overdraagbaarheid

20.1  Contractant kan pas na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VWP, zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties voortvloeiende uit de overeenkomst met VWP aan een derde overdragen. VWP heeft het recht nadere voorwaarden te verbinden aan haar medewerking.

20.2  Contractant is ermee bekend dat het voertuig eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer het voertuig eigendom is van een leasemaatschappij, is Contractant gehouden om op eerste verzoek van de betreffende leasemaatschappij ofwel de leaseprijs voortaan bevrijdend aan deze leasemaatschappij te betalen ofwel het voertuig bij deze leasemaatschappij in te leveren.

20.3  VWP is gerechtigd de door haar uit de overeenkomst en/of de uit één of meerdere op basis daarvan af te sluiten individuele leasecontracten, alsmede het eigendom van de daarbij ter beschikking te stellen voertuigen aan daartoe nog nader te noemen derde(n) over te dragen dan wel te verpanden dan wel deze in zijn plaats te doen treden. Contractant verklaart door ondertekening van de overeenkomst daaraan bij voorbaat toestemming te hebben verleend.

Artikel 21: Overmacht

Indien VWP door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen dan wel uit te voeren, is VWP bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief te ontbinden, dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betreffende overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, zonder dat VWP tot enige schadevergoeding jegens Contractant dan wel derden gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan VWP toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door niet-

tijdige aanlevering door importeur/ fabriek/ leverancier/ gebruiker aan VWP, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van het voertuig tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van aflevering.

Artikel 22. Adreswijzigingen

Contractant dient eventuele adresveranderingen tenminste 10 dagen van te voren aan VWP schriftelijk mede te delen. Artikel 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

23.1  Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2  Eventuele geschillen zullen worden berecht door de rechter te Almelo.